Общи Условия

Уважаеми потребители, молим да се запознаете се с Общите условия за ползване преди да използвате сайта https://personalitymeasurement.com Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Прeди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

За Нас

 1. „Ейч Ар Аналитикс” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията под ЕИК 204262354. Търговецът има регистрирано седалище и адрес на управление в България, град София, ул. „П. Парчевич“ № 2, ап. 18. „Ейч Ар Аналитикс” ООД е собственик на сайта https://personalitymeasurement.com
 2. Вие се съгласявате, че ще използвате https://personalitymeasurement.com съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели, без изричното съгласие на „Ейч Ар Аналитикс” ООД. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашия сайт е злоупотреба и е абсолютно забранено.
 3. „Ейч Ар Аналитикс” ООД има право да променя оформлението, продуктите и съдържанието на уебсайта без предизвестие.
 4. „Ейч Ар Аналитикс” ООД “ има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия „Ейч Ар Аналитикс” ООД “ се задължава да уведоми потребителите като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.
 5. „Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор сключен от физическо или юридическо лице като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие физическото или юридическото лице, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
 6. “Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 7. „Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – сайта и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-сайта и по предвидения затова ред да закупи услуга предлагана от Търговеца посредством Уеб-сайта.
 8. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или определено количество услуга, включваща данъка върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 9. „Продукт“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка услуга, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.
 10. „Администрация“ означава процесът по даване на достъп и попълването на тестовете на „Ейч Ар Аналитикс” ООД “.

Условия за доставка на услугите

 1. Поръчката на услуги в сайта става посредством формата за поръчки и въвеждането на данни необходими на „Ейч Ар Аналитикс” ООД, за да извърши доставката.
 2. В писмен вид трябва да посочите кои от нашите продукти бихте желали да закупите и от колко администрации имате нужда. Ако сте специалист по човешки ресурси и ще ползвате нашите продукти за целите на организацията, трябва да представите вярно и оргинално удостоверение в подкрепа на вашата квалификация дадена от акредитирана институция в съответствие с действащия закон.
 3. След като потребителят ни изпрати писмено запитване, чрез формата за поръчки, той ще получи имейл за потвърждение, съдържащ номера на поръчката, поръчания продукт/и, тяхната стойност и банковата сметка, където общата стойност на поръчката да бъде преведена. След като сумата бъде получена в банковата сметка на „Ейч Ар Аналитикс” ООД потребителят ще получи мейл, който съдържа персонализиран защитен линк или линкове, в случай на множество администрирания, водещи до желания продукт. Линковете имат времева рамка, в която са валидни. Всеки линк може да бъде използван само веднъж и то в предварително определената времева рамка. Допълнителното генериране на линк може да се направи, само по изключение и то при доказана неизправност.
 4. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от потребителя телефон за връзка и/или чрез изпращане на съобщение до предоставения имейл адрес за кореспонденция.
 5. След като поръчаният продукт / тест е напълно завършен, „Ейч Ар Аналитикс” ООД има задължението да изпрати на потребителя персонален доклад в който има писмен и цифров анализ на отговорите му. Потребителят ще получи този доклад в рамките на 5 работни дни, считано от деня на попълването на теста. Докладът е резултат от сделката и удостоверява, че потребителят е получил услугата, за която е заплатил. „Ейч Ар Аналитикс” ООД си запазва правото да променя вече изпратен доклад, само ако възникне грешка, която е следствие от техническа неизправност, като например липса на синхронизация във файловите формати на сайта и устройството на което потребителя попълва теста. В този случай „Ейч Ар Аналитикс” ООД е длъжен да промени доклада, а потребителя да съдейства за отстраняване на техническата неизправност. Във всички останали случаи докладът не се променя.
 6. „Ейч Ар Аналитикс” ООД има право да откаже или да отмени вече потвърдени поръчки в случай, че продуктите / тестовете не са временно достъпни. Ако заявените продукти не са налице, „Ейч Ар Аналитикс” ООД ще уведоми потребителя в рамките на една седмица чрез имейл или телефонно обаждане. В случай, че сумата за поръчката вече е преведена в банковата сметка на „Ейч Ар Аналитикс” ООД, потребителят може да избере между пълно възстановяване на сумата или замяна на поръчката с други продукти.
 7. Няма ограничения в обслужването на категории потребители поради възраст или някакви други ограничения.

Ако имате допълнителни въпроси относно услугата и доставката, може да се свържете с нас на телефон: +359 2 491 6157.

Начини на плащане

Плащането може да бъде извършено по банков път. Моля, изпратете чрез формата за поръчка услугите, които желаете да ползвате. На посоченият мейл ще получите специално генериран номер на поръчката, който да посочите като основание за извършване на превода и данните по които да направите банковия превод.

След като сумата бъде получена в сметката на „Ейч Ар Аналитикс” ООД ще получите на мейла си персонализиран линк, от който ще можете да стартирате услугата.

Доставка на услугата

В случай, че потребителят е посочил неточни или неверни данни за получаване на персонализирания линк за платените услуги, „Ейч Ар Аналитикс” ООД си запазва правото да откаже извършването на поръчката. „Ейч Ар Аналитикс” ООД ще положи разумни усилия с оглед на обстоятелствата да се свърже с потребителя в рамките на две седмици и да уточни и верифицира коректните данни. Ако след този срок не успее

поръчката на потребителя ще бъде отказана и сумата за нея ще му бъде възстановена, като бъде таксуван с 10лв, за покриване на банковите транзакции.

Гаранция

Съгласно Закона за защита на потребителите, потребителя има право да откаже поръчката в седем дневен срок от деня на плащането. За да откаже поръчката потребителят:

 1. Не трябва да е активирал и ползвал персонализирания линк.
 2. Да не е получил доклад от „Ейч Ар Аналитикс” ООД за използваната услуга.

Ако горните две условия са изпълнени, потребителя може да изпрати мейл с който да се окаже от услугата без да посочва конкретна причина. „Ейч Ар Аналитикс” ООД ще върне получената сума в 30-дневен срок, считано от датата на отказа. Банковите транзакции ще са за сметка на потребителя.

Защита на личните данни на потребителите

 1. С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, „Ейч Ар Аналитикс” ООД заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на доставката на поръчания/ите от Потребителя услуги.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от „Ейч Ар Аналитикс” ООД, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство.
 3. „Ейч Ар Аналитикс” ООД гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, предоставяне на информация във връзка с услугата, както и за подобряване качеството на обслужване. При поискване Потребителите могат да получават информация и актуални оферти за предлаганите от Търговеца услуги на предоставения от тях имейл адрес.